Informacje dotyczące danych osobowych

– klauzule informacyjne RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest SPEED Sp. z o.o., ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, KRS 0000078138. Jeżeli potrzebujesz więcej informacji, lub chcesz skorzystać ze swoich uprawnień, skontaktuj się z nami pod adresem e-mail: speed@speed.gdynia.pl. Osobie, której dane dotyczą, w zakresie wynikającym z RODO* przysługuje:

 1. prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość;
 2. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 3. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 5. prawo do usunięcia danych osobowych;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak postępujemy z danymi osobowymi, w tym jakie dane zbieramy i w jakim celu.

I. Kierowcy w procesie transportu, spedycji lub przeładunku

Jakie dane są przetwarzane?

Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, oraz dane ułatwiające weryfikację Twojej tożsamości, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa, takie jak numer dowodu osobistego.

Skąd pochodzą te dane?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie, lub naszych Klientów bądź Kontrahentów w ramach transportu lub przeładunku, w którym uczestniczysz, w tym dane zamieszczone przez nich, lub na ich zlecenie, w systemie informatycznym Śrutex.

W jakim celu te dane są przetwarzane?

 1. W celu wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO):
  Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z umów dotyczących transportu, spedycji lub przeładunku, w których wykonaniu uczestniczysz;
 2. W celu wykonania obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
  Przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych (np. informacje wymagane przez prawo celne lub przepisy dot. bezpieczeństwa portów);
 3. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  W zakresie niezbędnym, w interesie administratora lub osoby trzeciej, przetwarzanie danych może być wykonywane w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub takich interesów osób trzecich. W następujących przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów:
  • Prowadzenie postępowań prawnych oraz zabezpieczenie roszczeń;
  • Ocena wykonywania umowy, co służy kontroli pracy oraz usprawnieniu procesów;
  • Środki zmierzające do ochrony pracowników i rzeczy za które odpowiada administrator;
  • Planowanie biznesowe – w celu oceny ryzyk biznesowych i organizacji pracy administratora;

Czy muszę podać swoje dane osobowe?

Przekazanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celów weryfikacji Twojego uprawnienia do uczestnictwa w procesie przewozu, spedycji lub przeładunku. Odmowa ich podania uniemożliwi Twój udział w tych czynnościach.

Potrzebuję więcej informacji

Szczegółową treść klauzuli informacyjnej (6), zawierająca m.in. informacje o okresie przechowywania danych i odbiorcach tych danych znajdziesz tutaj.

II. Klienci będący osobami fizycznymi, prowadzący i nieprowadzący działalności gospodarczej, będący stroną umowy

Jakie dane są przetwarzane?

Twoje informacje osobowe: (np.  imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, datę urodzenia, numery identyfikacyjne PESEL i NIP), dane dotyczące umowy (np. datę zawarcia, opis usług), dane dotyczące płatności, oraz inne dane, które nam przekażesz.

Skąd pochodzą te dane?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie lub zbieramy w  ramach wykonywania umowy o świadczenie usług zawartej między nami.

W jakim celu te dane są przetwarzane?

 1. W celu wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO):
  Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług;
 2. W celu wykonania obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
  Przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych (np. informacje wymagane przez prawo podatkowe);
 3. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  W zakresie niezbędnym, w interesie administratora lub osoby trzeciej, przetwarzanie danych może być wykonywane w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub takich interesów osób trzecich. W następujących przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów:
  • Planowanie biznesowe – w celu oceny ryzyk biznesowych i organizacji modeli współpracy;
  • Nagrania monitoringu zbierane jako dowody przestępstwa, co służy ochronie klientów, pracowników i mienia administratora;
  • Nagrania rozmów telefonicznych – jeżeli zostaniesz o fakcie nagrywania poinformowany, co służy np. rozpoznawaniu ewentualnych skarg;
  • Ocena wykonywania umowy, co służy kontroli pracy oraz usprawnieniu procesów;
  • Środki zmierzające do ochrony pracowników i własności administratora;
  • Prowadzenie postępowań prawnych oraz zabezpieczenie roszczeń.

Czy muszę podać swoje dane osobowe?

W ramach stosunku umownego musisz przekazać dane osobowe niezbędne do  zawarcia umowy, jak również dane które musimy zbierać w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Jeśli nie przekażesz nam tych danych to odmówimy zawarcia umowy, a po jej zawarciu może doprowadzić to nawet do rozwiązania umowy.

Potrzebuję więcej informacji

Szczegółową treść klauzuli informacyjnej (5), zawierająca m.in. informacje o okresie przechowywania danych i odbiorcach tych danych znajdziesz tutaj.

III. Kontrahenci - podmioty świadczące usługi/sprzedające towary na rzecz administratora, prowadzący indywidualną działalność gospodarczą lub działalność w formie spółek cywilnych

Jakie dane są przetwarzane?

Twoje informacje osobowe: (np.  imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe, datę urodzenia, numery identyfikacyjne PESEL i NIP), dane dotyczące umowy (np. datę zawarcia, opis usług), dane dotyczące płatności (np. wynagrodzenie, numer rachunku bankowego), dane dostępowe, dane autoryzacyjne (np. prawa dostępu) – jeśli znajdują zastosowanie, oraz inne dane, które nam przekażesz.

Skąd pochodzą te dane?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie lub zbieramy w  ramach wykonywania umowy o świadczenie usług zawartej między nami lub w  ramach przygotowań do zawarcia umowy, w tym dane uzyskiwane z rejestrów publicznych.

W jakim celu te dane są przetwarzane?

 1. W celu wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO):
  Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu wypełnienia zobowiązań umownych wynikających z umowy o świadczenie usług;
 2. W celu wykonania obowiązku prawnego (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO):
  Przetwarzanie danych osobowych może być konieczne do wypełnienia obowiązków prawnych (np. informacje wymagane przez prawo podatkowe);
 3. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  W zakresie niezbędnym, w interesie administratora lub osoby trzeciej, przetwarzanie danych może być wykonywane w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub takich interesów osób trzecich. W następujących przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów:
  • Planowanie biznesowe – w celu oceny ryzyk biznesowych i organizacji modeli współpracy, w tym w celu przeprowadzenia procedury weryfikacji kontrahentów lub potencjalnych kontrahentów i wykorzystywania jej wyników;
  • Nagrania monitoringu zbierane jako dowody przestępstwa, co służy ochronie klientów, pracowników i mienia administratora;
  • Nagrania rozmów telefonicznych – jeżeli zostaniesz o fakcie nagrywania poinformowany, co służy np. rozpoznawaniu ewentualnych skarg;
  • Ocena wykonywania umowy, co służy kontroli pracy oraz usprawnieniu procesów;
  • Środki zmierzające do ochrony pracowników i własności administratora;
  • Prowadzenie postępowań prawnych oraz zabezpieczenie roszczeń.

Czy muszę podać swoje dane osobowe?

W ramach stosunku umownego musisz przekazać dane osobowe niezbędne do  procesu weryfikacji przed zawarciem umowy, jak i niezbędne zawarcia umowy, a także dane które musimy zbierać w celu wypełnienia obowiązków prawnych. Jeśli nie przekażesz nam tych danych to odmówimy zawarcia umowy, a po jej zawarciu może doprowadzić to nawet do rozwiązania umowy.

Potrzebuję więcej informacji

Szczegółową treść klauzuli informacyjnej (4), zawierająca m.in. informacje o okresie przechowywania danych i odbiorcach tych danych znajdziesz tutaj.

IV. Przepustki dla osób, których dane administrator otrzymuje w celu umożliwienia wstępu na strzeżony obszar portu

Jakie dane są przetwarzane?

Dane identyfikacyjne, takie jak imię i nazwisko, oraz dane ułatwiające weryfikację Twojej tożsamości, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa, takie jak seria i numer dowodu osobistego oraz nazwę organu wydającego dowód. W przypadku wystawiania przepustek stałych lub  tymczasowych będziemy potrzebować również Twojego roku urodzenia i  imienia ojca. Jeżeli przepustka ma umożliwiać wjazd pojazdem, będziemy potrzebować również nr rejestracyjny pojazdu.

Skąd pochodzą te dane?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie lub podmiotu z  którym współpracujesz, w celu umożliwienia Ci wstępu na strzeżony obszar portu, w tym na teren administratora.

W jakim celu te dane są przetwarzane?

W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przekazanie tych danych jest niezbędne w celu wydania przepustek upoważniających Cię do wstępu na teren strzeżony portu, w tym na teren administratora. W zakresie niezbędnym, w interesie administratora lub osoby trzeciej, przetwarzanie danych może być wykonywane w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, lub takich interesów osób trzecich. W następujących przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów:

 • Prowadzenie postępowań prawnych oraz zabezpieczenie roszczeń;
 • Środki zmierzające do ochrony pracowników i rzeczy za które odpowiada administrator.

Czy muszę podać swoje dane osobowe?

Przekazanie Twoich danych osobowych jest niezbędne by wydać Ci przepustkę i umożliwić Ci dostęp na obszar strzeżony portu, w tym na teren administratora.

Potrzebuję więcej informacji

Szczegółową treść klauzuli informacyjnej (8), zawierająca m.in. informacje o okresie przechowywania danych i odbiorcach tych danych znajdziesz tutaj.

V. Monitoring na terenie administratora

Jakie dane są przetwarzane?

Twój wizerunek nagrany przez nasze kamery monitoringu.

W jakim celu te dane są przetwarzane?

W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia przestrzegania porządku na terenie administratora, ochrony mienia, zapewnienie bezpieczeństwa oraz wykrywania przestępstw na terenie monitorowanym.

Potrzebuję więcej informacji

Szczegółową treść klauzuli informacyjnej (7), zawierająca m.in. informacje o okresie przechowywania danych i odbiorcach tych danych znajdziesz tutaj.

VI. Kandydaci do pracy

Jakie dane są przetwarzane?

Dane identyfikacyjne, (np. imię, nazwisko, dane kontaktowe, datę urodzenia), a także dane dotyczące dotychczasowego zatrudnienia, wykształcenia i kwalifikacji jeżeli są niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Przetwarzamy również inne dane które zawrzesz w CV i innych dokumentach które nam złożysz, a także publicznie dostępne dane które zamieszczasz o sobie w mediach społecznościowych, oraz zamieszczone w wyszukiwarkach internetowych – jeśli zezwolisz nam na ich zebranie. Możemy przetwarzać również dane szczególnych kategorii, tj. dane dot. zdrowia, przynależności do związków zawodowych lub inne o których stanowi art. 9 ust. 1 RODO, jeżeli przekażesz nam te informacje i przetwarzanie tych danych będzie zgodne z prawem.

Skąd pochodzą te dane?

Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymujemy od Ciebie w procesie rekrutacji. Jeśli wyrazisz na to zgodę, wykorzystamy również informacje, które znajdziemy o Tobie w mediach społecznościowych oraz w wyszukiwarkach internetowych.

W jakim celu te dane są przetwarzane?

 1. W celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust 1 lit. b RODO):
  Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy;
 2. W ramach Twojej zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a  RODO):
  W zakresie, w którym będziemy prosić Cię o udzielenie zgody na przetwarzanie Twoich danych, przetwarzanie będzie odbywać się tylko w zakresie i w celu określonym w Twojej zgodzie. W zakresie danych szczególnych kategorii, będziemy przetwarzać te dane tylko na podstawie Twojej zgody i tylko jeżeli przekazanie tych danych wyniknie z Twojej inicjatywy.  Twoja zgoda może być cofnięta w każdym czasie, ze skutkiem na przyszłość.
 3. W celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO):
  W  następujących przypadkach przetwarzanie danych osobowych ma na  celu ochronę prawnie uzasadnionych interesów:
  – Prowadzenie postępowań prawnych oraz zabezpieczenie roszczeń.

Czy muszę podać swoje dane osobowe?

W ramach procesu rekrutacji musisz przekazać dane osobowe umożliwiające nam dokonanie oceny Twojej kandydatury. Jeśli nie przekażesz nam tych danych to nie będziemy mogli uwzględnić Twojej kandydatury w procesie rekrutacji. Jeśli nie wyrazisz zgody na pozyskanie przez nas informacji, które znajdziemy o Tobie w mediach społecznościowych oraz w wyszukiwarkach internetowych, będziemy w dalszym ciągu rozpoznawać Twoją kandydaturę bez tych informacji.

Potrzebuję więcej informacji

Szczegółową treść klauzuli informacyjnej, zawierająca m.in. informacje o okresie przechowywania danych i odbiorcach tych danych znajdziesz tutaj.